Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem
Dział Płac i Kadr

Image

Oto kilka podstawowych korzyści wynikających z powierzenia prowadzenia administracji płacowo-kadrowej podmiotowi zewnętrznemu:

 • obniżenie kosztów działalności firmy związanych z utrzymaniem działu płacowo-kadrowego (brak konieczności inwestowania w narzędzia, kompetencje)
 • gwarancja przestrzegania zmieniających się przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych
 • przeniesienie odpowiedzialności na zewnętrzną firmę outsourcingową
 • obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej podmiotu zewnętrznego
 • gwarancja poufności informacji o wynagrodzeniach i nie ujawnianie ich wewnątrz firmy,
 • bezpieczeństwo przechowywania danych (back-up, oprogramowanie antywirusowe, procedury bezpieczeństwa)
 • przestrzeganie terminów składania deklaracji i płatności zobowiązań wynikających z zatrudnienia pracowników
 • bieżące doradztwo z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych

Zespół Działu Płac i Kadr SR Polska od lat wspiera naszych Klientów poprzez profesjonalną realizację procesów związanych z naliczaniem wynagrodzeń i administrowaniem dokumentacją personalną.

Wysoka jakość świadczonych usług, szerokie kompetencje i praktyczna znajomość aktualnych przepisów, a także wieloletnie doświadczenie, pozwalają dostosować ofertę SR Polska do potrzeb Klientów o bardzo zróżnicowanym profilu działalności oraz zaproponować Państwu sprawdzone metody współpracy.

Posiadamy doświadczenie w realizacji umów outsourcingowych o różnym stopniu zaawansowania, poczynając od obsługi nowopowstałego podmiotu w zakresie płacowo-kadrowym, poprzez przejęcia obecnego outsourcingu, a skończywszy na zastąpieniu wewnętrznych działów HR w strukturze firmy.

Zakres naszych usług dostosowujemy do wielkości i potrzeb Klienta.

ADMINISTRACJA PŁAC – przykładowy zakres usług:
 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami regulaminu wynagradzania
 • rozliczanie czasu pracy na podstawie danych z czytników elektronicznych lub dokumentacji papierowej prowadzonej przez Klienta
 • rozliczanie zwolnień lekarskich i prowadzenie dokumentacji zasiłkowej
 • realizacja czynności związanych z zajęciem wynagrodzeń
 • rozliczanie wynagrodzeń z tytułu umów cywilno-prawnych, kontraktów menedżerskich, wynagrodzeń członków zarządu
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-40)
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji i raportów ZUS (ZUS DRA, ZUS RCX, ZUS RSA, ZUS ZZA, ZUS IWA, roczna informacja o naliczonych składkach pracowniczych)
 • rejestracja i wyrejestrowanie w ZUS pracowników, członków rodzin oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych (ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA)
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji PFRON
 • sprawozdawczość GUS w zakresie wynagrodzeń
 • sporządzanie raportów dotyczących kosztów wynagrodzeń poszczególnych działów
 • sporządzanie zestawień płacowych na potrzeby raportowania wewnętrznego/dla udziałowca
 • naliczanie rezerw urlopowych
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • podpisywanie dokumentów w imieniu Klienta
 • realizacja w imieniu pracodawcy przelewów bankowych z tytułu wynagrodzeń, ZUS, PDOF, PFRON (zapewnienie całkowitej poufności danych płacowych)
 • pomoc i wsparcie podczas kontroli ZUS i organów skarbowych
 • sporządzanie dokumentacji do celów emerytalno-rentowych ( ZUS RP-7)
 • konsultacje w zakresie bieżących spraw kadrowo-płacowych
 • doradztwo w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych

A także:

 • załatwianie formalności związanych z oddelegowaniem pracowników do pracy za granicą (formularz A-1)
 • rozlicznie wynagrodzeń, podatków a także ubezpieczeń społecznych w trakcie oddelegowania pracownika do pracy za granicę
 • rozliczanie podatkowo-składkowe wynagrodzeń cudzoziemców oddelegowanych do pracy w Polsce
 • występowanie w imieniu Klienta do ZUS i urzędów skarbowych o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych
 • występowanie o wydanie indywidualnych interpretacji ZUS i interpretacji podatkowych w sprawach budzących wątpliwości interpretacyjne (różne, czasami sprzeczne opinie i interpretacje organów podatkowych, ZUS i Inspekcji Pracy w tych samych lup podobnych sprawach)
 • sporządzanie korekt ZUS za lata ubiegłe, przed przejęciem administracji płacowej przez SR Polska oraz sporządzanie korekt ZUS z tytułu przekroczenia 30-krotności podstawy ubezpieczeń emerytalno-rentowych

Bieżąca współpraca z doradcą podatkowym zapewnia naszym pracownikom możliwość konsultacji przepisów podatkowych i dostęp do aktualnych aktów prawnych i interpretacji.

ADMINISTRACJA KADR – przykładowy zakres usług:
 • przejęcie prowadzonych przez Klienta teczek osobowych lub utworzenie teczek personalnych, jeśli dokumentacja taka nie była uprzednio prowadzona
 • bieżące prowadzenie i uzupełnianie dokumentacji kadrowej
 • sporządzanie standardowych umów o pracę, aneksów, porozumień, wypowiedzeń, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem, trwaniem stosunku pracy i rozwiązaniem umowy o pracę
 • sporządzanie dokumentów dotyczących kar i nagród
 • ustalanie uprawnień do wypłaty odpraw i odszkodowań
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z realizacją czynności dotyczących zajęć komorniczych
 • możliwość sporządzania dokumentów kadrowych w wersji dwujęzycznej (polsko-francuskiej i polsko-angielskiej)
 • wydawanie skierowań na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie oraz monitorowanie terminów badań
 • zapewnienie stałej współpracy ze specjalistyczną firmą BHP organizującą szkolenia BHP, opracowywanie dokumentacji dotyczącej ryzyka zawodowego, dokumentacji dotyczącej wypadków w pracy i w drodze do pracy itp.
 • ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych i ewidencja ich wykorzystania
 • sprawozdawczość dla GUS w zakresie dotyczącym danych kadrowych
 • sporządzanie raportów i zestawień związanych z działalnością kadrową
 • pomoc i wsparcie podczas kontroli PIP
 • sporządzanie regulaminów pracy, wynagrodzeń, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • doradztwo i pomoc w rozwiązywaniu merytorycznych problemów z zakresu prawa pracy

Zapewniamy obsługę w języku polskim, francuskim i angielskim.

 

Kontakt: Elżbieta Bubis
mail